Lĩnh vực hải quan khác

Công văn 1501/TCHQ-GSQL Báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo năm tài chính và thực hiện QĐ 1966/QĐ-TCHQ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 11:23 PM
Quyết định 165/QĐ-HQHN Quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Hòa Bình
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 11:23 PM
Nghị quyết 18/NQ-CP Ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18 / NQ - CP ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 11:24 PM
Công văn 1542/TCHQ-TXNK Thuế GTGT đối với mặt hàng amoni clorua
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 11:59 PM
Công văn 1567/TCHQ-GSQL Thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:00 AM
Công văn 1613/TCHQ-TXNK Thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón axit super humic
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:03 AM
Công văn 1629/BCT-TCNL Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629 /...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:05 AM
Công văn 1642/TCHQ-TXNK Phương tiện quay vòng tạm nhập - tái xuất
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:05 AM
Công văn 2393/QLD-KD Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:08 AM
Công văn 271/GSQL-GQ2 Doanh nghiệp chế xuất thuê kho
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:11 AM