Lĩnh vực hải quan khác

Quyết định 862/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 862 / QĐ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 12:16 AM
Công văn 1785/TCHQ-GSQL Thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 1:19 AM
Công văn 335/GSQL-GQ3 Góp ý kiến về nội dung giảng dạy
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Fri, 8 Jul, 2016 at 1:25 AM
Công văn 1882/TCHQ-TXNK Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày
Bộ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 6 Jul, 2016 at 6:27 PM
Công văn 3390/BTC-CST Thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3390 / BT...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:25 AM
Công văn 340/GSQL-GQ3 Vướng mắc trên Hệ thống quản lý PTVT xuất nhập cảnh đường bộ
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:18 AM
Công văn 364/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu E
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:47 PM
Công văn 365/GSQL-TH Vướng mắc chữ ký của người có thẩm quyền trên C/O mẫu E
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:47 PM
Quyết định 481/QĐ-TCHQ Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại cơ quan TCHQ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 9:51 AM
Công văn 2027/BNN-BVTV Miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét nhập khẩu
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:12 AM