Lĩnh vực hải quan khác

Công văn 2164/TCHQ-TXNK Thực hiện theo công văn 4582/BCT-XNK; 3415/BCT-XNK; 3933/BCT-XNK; 6260/BCT-XNK và 11819/BCT-XNK
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:17 AM
Công văn 2178/TCHQ-GSQL Vướng mắc khi thực hiện Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:19 AM
Công văn 2333/TCHQ-TXNK Trả lời kiến nghị về mã số đối với mặt hàng máy biến dòng, biến điện áp đo lường
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:23 AM
Công văn 2374/BCT-KHCN Thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374 / ...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:26 AM
Công văn 389/GSQL-TH Vướng mắc C/O
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:43 AM
Công văn 391/GSQL-GQ3 Tạm nhập xe để vận hành, thử nghiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:45 AM
Công văn 393/GSQL-TH Thực hiện công văn 1122/TCHQ-GSQL
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:46 AM
Công văn 504/TXNK-CST Công ty cho thuê tài chính NK hàng hóa cho DNCX thuê
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...
Mon, 11 Jul, 2016 at 10:51 AM
Công văn 2410/TCHQ-GSQL Doanh nghiệp chế xuất thuê kho
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 BỘ TÀI CHÍNH...
Mon, 11 Jul, 2016 at 2:34 PM
Công văn 2421/TCHQ-TXNK Kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Camex Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 11 Jul, 2016 at 2:35 PM