Lĩnh vực hải quan khác

Thông tư 49/2018/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm...
Wed, 5 Dec, 2018 at 10:59 AM
Thông tư 49/2018/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm...
Wed, 12 Dec, 2018 at 9:40 AM
Công văn 4279/BTNMT-PC Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4279/BTNMT-PC V/v bảo vệ môi trườ...
Wed, 12 Dec, 2018 at 11:24 AM
Công văn 6995/TCHQ-QLRR Giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6995/TCHQ-QLRR V/v giải đáp v...
Wed, 12 Dec, 2018 at 12:17 PM
Công văn 7054/TCHQ-VP Đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7054/TCHQ-VP V/v đính chính cô...
Wed, 12 Dec, 2018 at 12:25 PM
Công văn 4435/TCHQ-CNTT Triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4435/TCHQ-CNTT V/v triển khai ...
Wed, 12 Dec, 2018 at 12:59 PM
Thông tư 49/2018/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm...
Wed, 12 Dec, 2018 at 2:07 PM
Công văn 4279/BTNMT-PC Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4279/BTNMT-PC V/v bảo vệ môi trườ...
Thu, 13 Dec, 2018 at 12:35 PM
Công văn 4435/TCHQ-CNTT Triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4435/TCHQ-CNTT V/v triển khai ...
Thu, 13 Dec, 2018 at 12:37 PM
Công văn 6995/TCHQ-QLRR Giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6995/TCHQ-QLRR V/v giải đáp v...
Thu, 13 Dec, 2018 at 2:49 PM