Kế toán

Công văn 07/VBHN-NHNN Hợp nhất Quyết định về hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Tue, 1 Nov, 2016 at 2:30 PM
Công văn 1056/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2014
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 1 Nov, 2016 at 2:33 PM
Công văn 907/BXD-KTXD Xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 907 / BXD -...
Tue, 1 Nov, 2016 at 2:35 PM
Quyết định 13/VBHN-NHNN Hợp nhất Quyết định về Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/VBHN-NHNN ...
Mon, 27 Jun, 2016 at 3:12 PM
Quyết định 13/VBHN-NHNN Hợp nhất Quyết định về Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1...
Thu, 14 Jul, 2016 at 2:24 PM
Quyết định 12/VBHN-NHNN Hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 3 Nov, 2016 at 3:35 PM
Thông tư 08/VBHN-NHNN Hợp nhất TT hướng dẫn NĐ 70_2000_NĐ-CP về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Thu, 3 Nov, 2016 at 3:44 PM
Quyết định 872/QĐ-TTg Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 872...
Fri, 4 Nov, 2016 at 1:10 PM
Quyết định 17/VBHN-NHNN Hợp nhất Quyết định về quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Fri, 4 Nov, 2016 at 1:13 PM
Thông tư 142/2013/TT-BTC Thông tư 142/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 109/2013/TT-BTC ngày 13/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142 / 2013 ...
Mon, 7 Nov, 2016 at 3:56 PM