Kế toán

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 1...
Fri, 25 Aug, 2017 at 1:13 PM
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng...
Wed, 20 Sep, 2017 at 4:45 PM
Thông tư 14/2017/TT-NHNN Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2017/TT-NHNN Hà Nội,...
Fri, 27 Oct, 2017 at 9:52 AM
Quyết định 2071/QĐ-BTC Kế hoạch hành động triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2071/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 n...
Fri, 27 Oct, 2017 at 9:56 AM
Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán doanh nghiệp
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 21 tháng 11...
Fri, 6 Apr, 2018 at 4:05 PM
Quyết định 1785/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2018
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1785/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 04 tháng 12 n...
Fri, 20 Apr, 2018 at 11:42 AM
Quyết định 1785/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2018
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1785/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 04 tháng 12 n...
Fri, 20 Apr, 2018 at 11:40 AM
Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 nă...
Wed, 4 Apr, 2018 at 3:01 PM
Thông tư 91/2017/TT-BTC Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm...
Tue, 24 Apr, 2018 at 3:55 PM
Quyết định 286/QĐ-BTC Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 201...
Wed, 4 Apr, 2018 at 5:14 PM