Kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 ...
Wed, 4 Apr, 2018 at 4:48 PM
Thông tư 04/2018/TT-BNV Thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/TT-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018...
Wed, 9 May, 2018 at 2:56 PM
Công văn 881/KTNN-TH Đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 881/KTNN-TH V/v đề nghị cung cấp thông ...
Fri, 27 Jul, 2018 at 2:39 PM
Thông tư 65/2018/TT-BQP Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng
BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2018/TT-BQP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 nă...
Thu, 25 Apr, 2019 at 11:16 AM
Thông tư 74/2018/TT-BTC Chế độ kế toán đối với khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm...
Thu, 25 Apr, 2019 at 1:59 PM
Thông tư 108/2018/TT-BTC Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm...
Thu, 20 Dec, 2018 at 10:09 AM
Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho DN quản lý
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018 ...
Wed, 26 Dec, 2018 at 11:57 AM
Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 nă...
Tue, 22 Jan, 2019 at 6:45 PM
Nghị định 05/2019/NĐ-CP Kiểm toán nội bộ
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019 N...
Wed, 30 Jan, 2019 at 2:52 PM
Quyết định 31/QĐ-KTNN Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 201...
Wed, 30 Jan, 2019 at 3:01 PM