Kế toán

Thông tư 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
BỘ TÀI CHÍNH  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 133/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 11:27 AM
Quyết định 611/QĐ-BTC Công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 611/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 201...
Wed, 24 Apr, 2019 at 3:35 PM