Kế toán

Thông tư 53/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53 / 2016 /...
Mon, 11 Jul, 2016 at 11:07 AM
Thông tư 178/2014/TT-BTC Hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 178 / 2014 ...
Tue, 19 Jul, 2016 at 1:52 PM
Thông tư 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Tue, 19 Jul, 2016 at 3:01 PM
Thông tư 05/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05 / 2015 / ...
Wed, 20 Jul, 2016 at 11:50 AM
Quyết định 2238/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2015
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2238 / ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:49 AM
Công văn 414/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2015
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 21 Jul, 2016 at 3:19 PM
Quyết định 213/QD-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 213 ...
Fri, 22 Jul, 2016 at 9:45 AM
Quyết định 228/QĐ-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IB
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228 /...
Fri, 22 Jul, 2016 at 9:47 AM
Quyết định 216/QĐ-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216 / QĐ ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 4:53 AM
Quyết định 218/QĐ-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 218 / QĐ ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 4:53 AM