Kế toán

Công văn 1352/BKHCN-KHTH Cung cấp số liệu triển khai công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2015
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Wed, 27 Jul, 2016 at 4:17 PM
Công văn 5500/NHNN-TTGSNH Thoái vốn của Doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 2 Aug, 2016 at 4:28 PM
Quyết định 1173/QĐ-KTNN Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1173 ...
Wed, 3 Aug, 2016 at 10:05 AM
Công văn 2819/BXD-KTXD Hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng
BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 2819 / BX...
Thu, 18 Aug, 2016 at 9:24 AM
Công văn 18030/BTC-KBNN Hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18030 / BT...
Fri, 19 Aug, 2016 at 11:01 AM
Quyết định 1665/QĐ-KTNN Đề án thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1665 ...
Mon, 22 Aug, 2016 at 9:38 AM
Quyết định 1666/QĐ-KTNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường ĐT&BDNV kiểm toán
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1666 ...
Mon, 22 Aug, 2016 at 9:39 AM
Công văn 6613/VPCP-KTTH Thực hiện QĐ 03/2011/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 661...
Tue, 23 Aug, 2016 at 5:08 PM
Thông tư 107/2014/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành dầu khí
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107 / 2...
Thu, 25 Aug, 2016 at 5:21 PM
Thông tư 123/2014/TT-BTC Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123 / 2...
Thu, 25 Aug, 2016 at 5:24 PM