Kế toán

Quyết định 2736/QĐ-BTC Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2736 / QĐ - ...
Thu, 15 Sep, 2016 at 10:40 AM
Thông tư 31/2014/TT-NHNN Sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Fri, 16 Sep, 2016 at 5:21 PM
Công văn 2985/BXD-HDXD Giải đáp vướng mắc về thu phí thẩm tra thiết kế
BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2985 / BX...
Mon, 19 Sep, 2016 at 2:39 PM
Thông tư 29/VBHN-NHNN Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Mon, 19 Sep, 2016 at 2:44 PM
Thông tư 33/2014/TT-NHNN Trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 19 Sep, 2016 at 2:52 PM
Thông tư 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3...
Wed, 13 Jul, 2016 at 7:15 AM
Thông tư 35/2014/TT-NHNN Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 19 Sep, 2016 at 2:55 PM
Thông tư 36/2014/TT-NHNN Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 19 Sep, 2016 at 3:19 PM
Thông tư 61/2014/TTLT-BTNMT- Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
Mon, 19 Sep, 2016 at 5:11 PM
Công văn 3049/BXD-KTXD Áp dụng hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công xây dựng công trình
BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3049 / BXD...
Tue, 20 Sep, 2016 at 4:28 PM