Kế toán

Công văn 3096/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 20 Sep, 2016 at 4:29 PM
Công văn 9411/VPCP-KTTH Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9...
Tue, 20 Sep, 2016 at 4:46 PM
Luật 29/2014/L-CTN Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014
CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29 / 2014 /...
Fri, 23 Sep, 2016 at 11:26 AM
Công văn 3244/BXD-KTXD Quyết toán công trình xây dựng
BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3244 / BX...
Fri, 23 Sep, 2016 at 11:30 AM
Quyết định 3752/QĐ-NHCS Biểu phí dịch vụ qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 23 Sep, 2016 at 11:32 AM
Thông tư 39/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Fri, 23 Sep, 2016 at 11:34 AM
Thông tư 40/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Fri, 23 Sep, 2016 at 11:47 AM
Thông tư 189/2014/TT-BTC Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 189 / 2014 ...
Mon, 26 Sep, 2016 at 3:27 PM
Công văn 3330/BXD-KTXD Xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho hạng mục hệ thống thoát nước
BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 3330 / BX...
Mon, 26 Sep, 2016 at 4:08 PM
Thông tư 42/2014/TT-NHNN Chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 26 Sep, 2016 at 4:27 PM