Kế toán

Công văn 9810/BNN-TCCB Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ----------------...
Mon, 26 Sep, 2016 at 4:42 PM
Công văn 8782/VPCP-KTTH Công văn 8782/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu năm 2013
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 878...
Tue, 4 Oct, 2016 at 9:33 AM
Quyết định 58/2013/QĐ-TTg Quyết định 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58 ...
Tue, 4 Oct, 2016 at 9:42 AM
Thông tư 146/2013/TT-BTC Thông tư 146/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146 / 2013 ...
Tue, 4 Oct, 2016 at 9:52 AM
Thông tư 21/2013/TT-NHNN Thông tư 21/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: ...
Wed, 13 Jul, 2016 at 11:04 PM
Thông tư 09/VBHN-BTC Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09 / VBHN - ...
Tue, 4 Oct, 2016 at 5:44 PM
Nghị định 151/2013/NĐ-CP Nghị định 151/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151 / 2013 / NĐ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 10:35 AM
Quyết định 67/2013/QĐ-TTg Áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67 / ...
Fri, 14 Oct, 2016 at 10:37 AM
Nghị định 156/2013/NĐ-CP Nghị định 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 156 / 2013 ...
Fri, 14 Oct, 2016 at 4:18 PM
Thông tư 167/2013/TT-BTC Thông tư 167/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2012/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167 / 2013 ...
Fri, 14 Oct, 2016 at 4:21 PM