Kế toán

Công văn 07/VBHN-NHNN Hợp nhất Nghị định về Danh mục mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 17 Oct, 2016 at 4:44 PM
Công văn 06/VBHN-NHNN Hợp nhất Quyết định khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 17 Oct, 2016 at 4:50 PM
Thông tư 161/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 77_2013_TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161 / 2013 /...
Mon, 17 Oct, 2016 at 4:52 PM
Thông tư 23/2013/TT-NHNN Thông tư 23/2013/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 18 Oct, 2016 at 9:16 AM
Quyết định 2881/QĐ-BTC Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2881 / QĐ -...
Tue, 18 Oct, 2016 at 11:46 AM
Thông tư 25/2013/TT-NHNN Quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Tue, 18 Oct, 2016 at 11:47 AM
Thông tư 24/2013/TT-NHNN Thông tư 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Tue, 18 Oct, 2016 at 11:49 AM
Công văn 16485/BTC-CST Thực hiện quy định tại Nghị quyết 54_2013_QH13 và 57_2013_QH13
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16485 / BT...
Tue, 18 Oct, 2016 at 11:50 AM
Thông tư 08/VBHN-NHNN Hợp nhất TT hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN VN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Wed, 19 Oct, 2016 at 11:16 AM
Công văn 2308/TTg-KTTH Công văn 2308/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính Quyết định 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2...
Thu, 20 Oct, 2016 at 3:08 PM