Kế toán

Thông tư 195/2013/TT-BTC Thông tư 195/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195 / 2013 ...
Thu, 20 Oct, 2016 at 3:11 PM
Thông tư 203/2013/TT-BTC Thông tư 203/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 203 / 2013 /...
Thu, 20 Oct, 2016 at 3:19 PM
Thông tư 32/2013/TT-NHNN Thông tư 32/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Thu, 20 Oct, 2016 at 3:21 PM
Thông tư 33/2013/TT-NHNN Thông tư 33/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Thu, 20 Oct, 2016 at 3:26 PM
Thông tư 01/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 / 2014 / TT ...
Thu, 14 Jul, 2016 at 9:19 AM
Thông tư 209/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209 / 2013 ...
Fri, 21 Oct, 2016 at 5:09 PM
Nghị định 01/2014/NĐ-CP Nghị định 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 / 2014 / NĐ ...
Fri, 21 Oct, 2016 at 5:11 PM
Nghị định 222/2013/NĐ-CP Nghị định 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 222 / 2013 / NĐ...
Fri, 21 Oct, 2016 at 5:15 PM
Thông tư 04/2014/TT-BTC Quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04 / 2014 /...
Mon, 24 Oct, 2016 at 10:48 AM
Thông tư 01/2014/TT-NHNN Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 24 Oct, 2016 at 10:52 AM