Kế toán

Thông tư 216/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC về hoạt động chứng khoán
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216 / 2013 ...
Mon, 24 Oct, 2016 at 10:54 AM
Công văn 2626/TB-KBNN Thông báo 2626/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 24 Oct, 2016 at 10:57 AM
Thông tư 217/2013/TT-BTC Thông tư 217/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217 / 2013 ...
Mon, 24 Oct, 2016 at 10:59 AM
Thông tư 34/2013/TT-NHNN Thông tư 34/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 24 Oct, 2016 at 11:14 AM
Công văn 01/CT-NHNN Tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Tue, 25 Oct, 2016 at 2:32 PM
Công văn 01/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2014
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 14 Jul, 2016 at 10:18 AM
Quyết định 164/QĐ-TTg Quyết định 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội"
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 164...
Wed, 26 Oct, 2016 at 11:15 AM
Quyết định 540/QĐ-TTg Chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 540 /...
Fri, 28 Oct, 2016 at 2:19 PM
Thông tư 13/2014/TT-NHNN Thông tư 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Thống đốc Nhà nước Việt Nam ban hành
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Fri, 28 Oct, 2016 at 2:31 PM
Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN Ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 / ...
Tue, 1 Nov, 2016 at 2:27 PM